Michigan Stinger Stingray Spoons Silver Hammered Back Sodus Buckeye 4-