Michigan Stinger Stingray Spoons Gold Frost Byte UV 4-1/4"